Nyhedsbrev FLUID juni 2020

Klik her for at se FLUIDs nyhedsbrev for august 2020

Referat FLUID generalforsamling 26.05.2020

Se fuldt referat – bestyrelsens beretning – regnskab på
https://www.fluid.dk/generalforsamling/

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i FLUID 26. maj kl 16:00.

Generalforsamlingen blev afholdt virtuelt. Tilstede til mødet:

1.Valg af dirigent

Jesper Eriksen blev valgt til dirigent

2.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt. Samtidig konstaterede dirigenten, at eftersom generalforsamlingen var annonceret i Nyhedsbrev 22.april.2020 og  4.maj.2020 samt til alle medlemmer via direkte mail var den rettidigt indkaldt. 

3. Bestyrelsens beretning

Formand Jørgen Grubbe gennemgik bestyrelsens beretning. Han gennemgik kort de afholdte konferencer og bestyrelsens arbejdsområder i 2019-2021. 

Der har været afholdt 5 konferencer med totalt 150 deltagere.

Den fulde beretning kan læses her.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Forelæggelse af regnskab og budget (herunder kontingent)

Regnskab blev forelagt af sekretariatet.

Året viste indtægter for 353 tkr og udgifter for 366 tkr, og dermed et underskud på 13 tkr.

Der har været et vigende antal medlemmer – og tilsvarende nedgang i medlemsindtægter.

Denne nedgang er dog til en vis grad dækket ind af stigende indtægter ved konferencerne.

Foreningens formue er aktuelt 95 tkr.

Regnskabet blev vedtaget.

Kontingent for 2019-2020 var

  Ekskl. Moms Inkl. Moms.

Enkeltmandsvirksomhed 1040 1.300

Virksomheder  1 – 50 ansatte 2080 2.600

Virksomheder  51 – 250 ansatte 3040 3.800

Virksomheder  over 250 ansatte 4160 5.200

Det blev vedtaget at fastholde kontingentsatserne uændret for 2020-2021.

Endelig fremlagde sekretariatet budget, der forventede et lidt højere aktivitetsniveau og balance mellem indtægter og udgifter. Budgettet blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelse

Ifølge vedtægterne kan der sidde op til 10 i FLUIDs bestyrelse.

Ved generalforsamlingen i 2019 blev følgende valgt:

 • Professor Elsebeth Korsgaard Sorensen 
 • Uddannelseschef Jesper Eriksen 
 • Afdelingsleder Lars Zimsen 

Der blev opstillet 7 kandidater til bestyrelsen 2020-2021:

 • Jørgen Grubbe – Monnet-gruppen
 • Docent Niels Henrik Helms – KP
 • Konsulent Nina von Staffeldt 
 • Seniorkonsulent Thomas K. Hansen , VIFIN
 • Anne Charlotte Pedersen, Grunnet og Petersen I/S
 • Morten Blichfeldt Andersen, Praxis
 • Christian Dalsgaard, Aarhus Universitet

Da der netop var plads til 7,  var der ikke behov for valghandling.

Bestyrelsen tager senere stilling til hvorledes afstemningen håndteres i 2021, når der er 3 valgt i ulige år og 7 valgt i lige år.

6. Valg af to revisorer

Det blev besluttet at tage dette punkt på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor forhåbentlig alle bestyrelsesmedlemmer er til stede. Det drejer sig her om interne revisorer, idet foreningen har en ekstern statsaut. revisor, der sikrer regnskab opgøres korrekt i forhold til regnskabsloven.

7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

8. Eventuelt

Formanden afsluttede med at takke for god ro og orden.

Den ny bestyrelse indkaldes til konstituerende møde i løbet af de næste to uger.

Der indkaldes ligeledes til et heldagsmøde i Odense ultimo juni/primo august

Referent

Poul Tang

Webinar 2: Covid-19 og den organisatoriske proces – 
6. maj kl. 14-15:30

Link til de 2  videoer af vore webinarer, som nu ligger i YouTube.

FLUID Webinar: Undervisning i Coronaens tid – Webinar 1 – Den pædagogiske proces: https://youtu.be/TmLACR_AICI

FLUID Webinar: Undervisning i Coronaens tid – Webinar 2 – Covid-19 og den organisatoriske proces: https://youtu.be/MZOrZmSMVdo

FLUID afholder webinarer 5. og 6. maj kl 14:00 – 15:30, hvor vi sætter fokus på online undervisning i lyset af Corona krisen – Webinarerne er GRATIS

Udfordringen har været den samme for mange uddannelsesinstitutioner, men organiseringen af overgangen til online undervisning har varieret meget, og tilbage står spørgsmålet: Hvad lærer vi af Covid-19, og hvad kan vi med fordel gøre brug af også fremadrettet? På dette webinar vil tre uddannelsesinstitutioner belyse, hvordan de har organiseret overgangen til online undervisning.

Vi har inviteret en række centrale aktører, der vil give deres bud på, hvorledes skolerne har tacklet udfordringen med nedlukningen af den fysiske undervisning på skolerne.
Første webinar har fokus på den pædagogiske proces, mens det andet webinar adresserer den organisatoriske proces. Begge webinarer er bygget op med korte indlæg fra forskellige institutioner med efterfølgende mulighed for vidensdeling og diskussion.
Tilmelding på www.fluid.dk/tilmeld – eller last minute adgang via
https://meet.google.com/mkp-zvoj-wge
Del dette tilbud med dine kollegaer.

Webinar 1: Når undervisningen bliver virtuel: Den pædagogiske proces – 5. maj kl. 14-15:30

Hvordan skaber vi fællesskab og fordybelse på distancen?
Overvejelser og erfaringer med, hvordan og hvornår undervisningen skal være synkron og asynkron. Eksempler på, hvornår og hvordan virtuelt gruppearbejde fungerer.
Speed Talks med efterfølgende diskussion

Se FLUID Nyhedsbrev april 2020: http://us13.campaign-archive.com/?u=29211bef418d3e9df2e841fc7&id=ec2b8947e9

Ressourcer til brug under Corona Krisen: se vor side med råd og anbefalinger: https://www.fluid.dk/virtuel/

Planlægningen af konferencer er sat på pause indtil situationen med Corona virus og skolelukninger er afklaret.


Hvad er FLUID

Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, FLUID, er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt andre, der arbejder med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

FLUID foreningen

FLUID er et aktivt, velfungerende netværk af aktører på området, som løbende formidler ny viden, erfaring og aktuelle tendenser inden for en bred vifte af relevante emner. Gennem foreningens forskellige aktiviteter udveksler medlemmerne erfaringer og modtager input fra hinandens arbejde og projekter.

FLUIDs målsætning:
FLUIDs formål er at udbrede kendskabet til fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker gennem:

 • fysiske og virtuelle konferencer, seminarer og workshops for foreningens medlemmer og andre interesserede;
 • generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer via nyhedsbreve, konferencer og andre fysiske møder i ind- og udland;
 • deltagelse i og fremme af nordisk, europæisk og internationalt samarbejde inden for fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer. Dette sker blandt andet gennem FLUIDs medlemskab af European Distance and E-Learning Network (EDEN) og European Association for Distance Learning (EADL), hvor erfaringer fra danske projekter bliver spredt aktivt til andre lande, ligesom der opbygges kontakter til gavn for medlemmerne.

Læs mere om FLUID på https://www.fluid.dk/om-fluid/

Klik her for at blive medlem

Du kan i menuen se hvilke konferencer der aktuelt udbydes.

FluidRoskildeBanner

Skriv din mail her for at komme på vor mailingliste og få FLUID Nyt hver måned

Abonner på FLUID Nyhedsbrev

* indicates required

FLUID@FLUID.DK   www.fluid.dk   Kontakt Poul Tang 5171 5240