Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er: Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark.

§ 2
Foreningens formål er:
• at øge kendskabet til fleksibel uddannelse og læring
• at fremme samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer indenfor området fleksibel uddannelse og læring.
• at fremme forsknings- og udviklingsprojekter indenfor området fleksibel uddannelse og læring.
• at fremme nordisk og internationalt samarbejde inden for området fleksibel uddannelse og læring.
• at arrangere møder og konferencer for foreningens medlemmer og andre interesserede
• at tilbyde og formidle konsulenthjælp til løsning af diverse opgaver der har relation til foreningens formål.

§ 3
Som medlemmer af foreningen kan optages institutioner, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner med interesse for fleksibel uddannelse.
Stk. 2
Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan appelleres til førstkommende generalforsamling.

§ 4
Studerende, der skriver speciale eller lignende, eller andre, der arbejder inden for området, har efter bestyrelsens nærmere bestemmelser adgang til foreningens mødeaktiviteter.

§ 5

Misligholder et medlem sine medlemsforpligtelser eller modarbejder foreningens formål, kan vedkommende udelukkes fra medlemskab af foreningen. Pågældende kan indbringe eksklusionen for den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling og har ret til at deltage i behandlingen af sagen.

§ 6
Medlemmerne betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen for det kommende regnskabsår.

Stk. 2
Bestyrelsen har i forbindelse med budgetlægning ret til at hæve kontingentet med op til 10% uden forudgående accept af generalforsamlingen.
§ 7
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hvert medlemskab, der har betalt kontingent for det indeværende regnskabsår, har stemmeret med 1 stemme.
§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april kvartal.
Stk. 2
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab og budget (herunder kontingent)
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af to revisorer
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Stk. 3
Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel. Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden.
Stk. 5
Kandidater til bestyrelsen kan opstilles på generalforsamlingen. Opstillingsberettigede er personer fra medlemsorganisationer, der har betalt kontingent jf. § 7.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer eller 10% (dog mindst 10) af medlemmerne fremsætter skriftlig ønske herom.

Stk. 2
Indkaldelse skal ske med samme varsel og frist for endelig dagsorden som for ordinær generalforsamling og skal afholdes senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.
§ 10
Beslutninger vedtages på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, jf. dog §17 og §18.
§ 11
Afstemninger foretages generelt åbent, dog i personspørgsmål altid skriftligt. Såfremt 1/3 af de fremmødte ytrer ønske herom, skal øvrige afstemninger foretages skriftligt.
§ 12
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen
§ 13
Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 5 vælges i lige år og 5 i ulige år. Alle valg er toårige.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3
Formanden er ansvarlig for udfærdigelse af indkaldelse med dagsorden til bestyrelsens møder.

Stk. 4
Næstformanden er ansvarlig for udfærdigelse af en beslutningsprotokol over bestyrelsens møder. Protokollen er tilgængelig for foreningens medlemmer.

Stk. 5.
Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder i løbet af det første år af sin valgperiode vælges et nyt bestyrelsesmedlem på den følgende generalforsamling for den resterende periode, dvs. 1 år.
§ 14
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig flertal blandt de fremmødte. Dog er bestyrelsen kun beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 15
Foreningen tegnes i økonomiske forhold af formand og kasserer.

Stk. 2
Foreningen tegnes i øvrigt af den samlede bestyrelse.
§ 16
Foreningens regnskabsår går fra den 1. april til den 31. marts.

Stk. 2
Kassereren er ansvarlig for udarbejdelse af årsregnskab.

Stk. 3
Regnskabet revideres før fremlæggelse på den ordinære generalforsamling af 2 revisorer, der vælges blandt foreningens medlemmer.

Stk. 4
Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen før fremlæggelse på generalforsamlingen.
§ 17
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer jf. endvidere §8, stk. 4.
§ 18
Opløsning af foreningen kan kun ske ved en generalforsamling, hvis 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor, eller ved almindeligt flertal blandt de fremmødte ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 1 måneds interval, jf. endvidere §8, stk. 4.

stk. 2
Ved den sidste af de i stk. 1 nævnte generalforsamlinger besluttes hvordan eventuelle overskydende midler skal anvendes. Midlerne skal anvendes til et formål som falder indenfor FLUÌDs vedtægter §2

Vedtægterne er sidst revideret på generalforsamlingen d. 18. maj 2017