Generalforsamling 2017

 

Fluid har i 2017 afholdt 2 generalforsamling: en ordinær GF 18. maj, hvor det blev besluttet at udvide bestyrelsen med yderligere tre personer, samt en ekstraordinær GF 23. juni 2017, hvor de tre nye medlemmer blev valgt. Bestyrelsen består således pr 23.6.2017 af:

bestyrelse2017

Referat fra Generalforsamlingen i FLUID 18. maj 20017 kl. 17:00 Park Inn Kastrup

Til stede

 1. Astrid Berg, ES Nord
 2. Inger Hindhede Kjær, Region Sjælland
 3. Jørgen Grubbe, Monnetgruppen
 4. Line Holst Jensen, Azena
 5. Lotte Nørregaard, Niels Brock
 6. Niels Henrik Helms, Vidensemergens
 7. Nina von Staffeldt, Nina von Staffeldt
 8. Per Hesselund, Aarhus Maskinmesterskole
 9. Poul Tang, PITservices
 10. Roelof Wouwenaar, SOSU Sjælland
 11. Tine Sahlgren, FOF, ts@fof.dk
 12. Varinka Lyng Mattäi, Region Syd

Ikke til stede men opstillet til bestyrelsen

 1. Anita Monty, CBS
 2. Elsebeth Korsgaard Sorensen, AAU
 3. Helle Grubbe, Erhvervsskolernes Forlag,
 4. Lise Steinmüller, @ventures

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab og budget (herunder kontingent)
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af to revisorer
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

 


 

1.      Valg af Dirigent

Line Host Jensen blev valgt til dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Poul Tang blev valgt til referent.

2.      Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3.      Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretning:

2016-17 har været et overgangsår hvor Astrid Berg stoppede som sekretariatsleder efter 17 års kæmpe og trofast indsats. Den nye sekretariatsleder Poul Tang har taget tråden meget ambitiøst op og kastet sig ud i opgaverne med stor iver og stort gå-på-mod. Poul har taget fat på en lang række opgaver, der har ført til mange fornyelser i såvel de administrative systemer, som i FLUIDs profil ud ad til.

I året har vi virkelig erfaret, hvor vigtigt det er for bestyrelse, at have et stærkt sekretariat i ryggen. Overgangsperioden startede allerede i 2015/2016, det betød, at perioden blev kendetegnet af udsatte eller aflyste arrangementer. Men det er, heldigvis,  ikke tilfældet i indeværende periode.

Antallet af gennemførte konferencer er således kommet tilbage til mere end normalen.

I året har vi gennemført fem arrangementer plus generalforsamlingsarrangementet i dag, hvor vi er over 90 deltagere. De tidligere konferencer var

 • Fremtidens læring 2. juni Roskilde med 65 deltagere
 • EUD reformen et år efter i Vejle ca. 20 deltagere
 • Online Educa december 2016 med 6 deltagere
 • IT i sundhedsuddannelserne marts 2017 med ca. 40 deltagere
 • Digital dannelse og læring på SDU marts 2017 med ca. 30 deltagere

 

I år har vi således også oplevet en stigning i deltagerantallet på arrangementerne ligesom vi har oplevet en stigning i interessen for FLUID både i form af  en stigning i antallet af foreningens medlemmer, og i en stigning i interessen for arbejdet i bestyrelsen. Vi er meget begejstrede for den store interesse der er for at stille op til FLUIDs bestyrelse.

Økonomien vil kassereren tage sig af men jeg glæder mig over fortsat konsolidering på trods at et ”overgangsår”

Den eksisterende bestyrelse vil opfordre den nye bestyrelse til at arbejde videre med en justering af arrangementsfladen. I dag ser vi et initiativ med en to dages konference i et tæt internationalt samarbejde. Det har været noget af et eksperiment at arrangementet strækker sig over flere dage. Heldigvis er vi jo kommet i mål med deltagerantallet, og indholdsmæssigt er der kommet et flot program ud af arbejdet. På den baggrund bør det vurderes, om sådanne samarbejder kan bidrage til at udvide den fremtidige arrangementsflade Den nuværende bestyrelse opfordrer i den forbindelse også den kommende bestyrelse til også at vurdere om FLUID-ON-Tour skal genoplives

Til slut vil jeg takke FLUIDs bestyrelse og FLUIDs sekretariat for indsatsen. Jeg vil også takke de gode samarbejdspartnere, vi har haft i årets løb, og ikke mindst vil jeg takke FLUIDs medlemmer for at have gjort det hele muligt.

Jørgen Grubbe, Formand i FLUID

4.      Regnskab

Regnskab blev forelagt og kort kommenteret. Regnskabet er revideret af de to interne revisorer – se vedlagte bilag.

I relation til budgettet er det målet, at der er nogenlunde overensstemmelse mellem udgifter og indtægter det kommende år – kontingent fastsættes uændret.

5.      Valg af bestyrelse.

Der var følgende, der ønskede at stille op til bestyrelsen:

 • Anita Monty, CBS
 • Elsebeth Korsgaard Sorensen, AAU
 • Helle Grubbe, Erhvervsskolernes Forlag,
 • Line Holst Jensen, Azena
 • Lise Steinmüller, @ventures
 • Lotte Nørregaard, Niels Brock
 • Roelof Wouwenaar, SOSU Sjælland
 • Tine Sahlgren, FOF

Astrid Berg og Niels Henrik Helms blev udpeget til stemmetællere. Der var 4 pladser der skulle besættes i bestyrelsen

Valgt blev

 • Line Holst Jensen, Azena
 • Lotte Nørregaard, Niels Brock
 • Roelof Wouwenaar, SOSU Sjælland
 • Tine Sahlgren, FOF

6.      Valg af to revisorer

Astrid Berg og Tine Sahlgren blev valgt til interne revisorer.

7.      Indkomne forslag

Fra bestyrelsen lå følgende forslag til ændring af §17:

”Nuværende formulering: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 4 vælges i lige år og 3 i ulige år. Alle valg er toårige. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.

Foreslås ændret til

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 5 vælges i lige år og 5 i ulige år. Alle valg er toårige.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.

Den nyvalgte bestyrelse vil tage stilling til hvorledes man i praksis håndterer en udvidelse såfremt forslaget vedtages.”

Forslaget blev vedtaget.

Da forslaget er en ændring af vedtægterne, kræves en ekstraordinær generalforsamling før de er endelig vedtaget.

8.      Eventuelt

Det blev aftalt, at man ville forsøge at få vedtagelsen om udvidelsen af bestyrelsen effektueret så hurtigt som muligt, hvorfor der så hurtigt som muligt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Sekretariatet blev bedt om finde en dato for afholdelse af dette møde i form af en doodle, hvor såvel såvel de valgte bestyrelsesmedlemmer, alle opstillede kandidater samt alle deltagerne ved årets generalforsamling kan deltage. Der er en måneds frist for indkaldelse, hvorfor mødet først kan være efter 20. juni.

Den ekstraordinære generalforsamling vil antagelig kun tage kort tid, og vil umiddelbart blive afløst af et bestyrelsesmøde, hvor rammerne for det kommende års aktiviteter fastlægges.

 

Referent

Poul Tang

 1. maj 2017

 

Bilag

 

Resultatopgørelse for perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017
DKK 2016/17 2015/16 2014/15
note
Indtægter
Kontingenter  164.910  149.376  145.376
FLUID on Tour  32.800
Arrangementer 1  91.721  80.120  183.459
 256.631  229.496  361.635
Udgifter
Medlemskaber  8.563  6.073  10.245
Sekretariatsdrift 3  179.290  86.214  123.093
Arrangementer 2  78.803  33.708  165.855
FLUID on Tour  –  –  51.977
Annoncer  2.365  1.044  –
Kursreguleringer m.v.  75  –  –
Udgifter i alt  269.097  127.039  351.170
Resultat  -12.465  102.457  10.465
Balance
31-03-2017 31-03-2016 31-03-2015
Aktiver
Tilgodehavender  85.232  28.528  58.275
Periodiseringer  2.800  3.643  4.875
Likvide beholdninger  238.690  179.202  128.581
Aktiver i alt  326.722  211.373  191.731
Passiver
Formue 4  178.837  191.302  88.845
Skyldige omkostninger/forudbetalinger  122.903  9.474  92.983
Skyldig moms  24.982  10.597  9.902
 147.885  20.071  102.886
Passiver i alt  326.722  211.373  191.731

 

 

Note 1 Arrangementer
Fremtidens læring 7.819
EUD 20.550
Sund IT 19.920
Online Educa 19.313
Digital dannelse 24.120
91.721
Note 2 Arrangementer
Fremtidens læring
EUD -18.819
Sund IT -18.577
Online Educa -16.773
Digital dannelse -24.634
-78.803
Resultat arrangementer 12.918
Note 3 Sekretariatsdrift
Kontorartikler 1.767
Sekretariatsbistand 153.750
Telefon/Internet 1.020
Revisorhonorar 7.500
Småanskaffelser 3.423
Porto og gebyrer 1.988
Software m.v. 3.951
Bestyrelsesomkostninger, transport 5.890
179.290
Note 4 Formue
Formue 1. april 2016 191.302
Årets resultat -12.465
178.837